За нас

За нас

 КРАТКА ИСТОРИЯ

Малко са случайните неща в живота. Не е случайност и фактът,  че преди 81 години – през 1935 г.в нашия град за първи път е открита лятна сезонна детска градина, с първата назначена детска учителка Анджелина Кондова.Градината се помещава в сградата на старото българско училище.

През учебната 1942- 43 г. започва да работи първата целогодишна, целодневна детска градина, с назначена учителка Мария Георгиева Милтенова.

На 01.11.1968 г. е открита ЦДГ „Надежда Крупская“по инициатива на Общински народен съвет, отдел „Народна просвета“ и по предложение на местната общественост.Назначена е първата директорка на ЦДГ – Труфка Цонева Ангелова.Градината се помещава в приспособена за целта сграда на старото турско училище.Децата са 78 на брой, от 3 до 6 години, разпределени в три групи.Педагогическият персонал се състои от 6 ДУ и 1 Директор.

На 07.10.1979г. тържествено се открива новата сграда на ДГ.

Лентата е прерязана от Христофор Иванов – първи секретар на Окръжния комитет на партията – гр.Разград.

През есента на 1980 г. по Решение на Общинския партиен комитет и Селския народен съвет става обединяване на детската градина и яслените групи под едно ръководство.

Обединеното детско заведение се назовава „Митко Палаузов“.

Групите са 8: 6 градински и 2 яслени с общо 220 деца.

С Решение № 28/12.05.1992 г. на Общински съвет Ветово, област Русенска става преименуване на обекта от „Митко Палаузов“ на „Здравец“.

През  2016 г. с влизането в сила от 01.08. на новия Закон за предучилищно и училищно образование наименованието на градината от ОДЗ се промени на ДГ.

Сградата на ДГ“Здравец“ е публична общинска собственост

Построена е по специален типов проект през 1979 г. Общата площ на терена е 8416 кв.м., от които 1416 кв.м. е застроена площ, а 700 кв.м. е двор с цветни градинки, спортна площадка и затревена площ.

Сградата е една.Намира се в югоизточната част на града, на улица „Димитър Благоев“, №40, телефон – 08184 /код/; 24-24.Сградата е на два етажа,  с 4 входа.

 МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа,  съхранили своята национална,  културна и родова идентичност.  Да възпитаваме хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили,  с критическо мислене и творчески нагласи,  притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

Утвърждаване на ДГ“Здравец”  като желано и любимо място за децата, осигуряващо им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и

модернизация на процесите. Утвърждаване детската градина,  като среда за културна и възпитателно-образователна работа,  център за творчество и сътрудничество между деца, родители и ученици. 

ЦЕЛ

Осигуряване на равен достъп,  придобиване на социална,  познавателна и специална подготовка,  гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост.