Прием в ДГ "Здравец"

Прием  на децата:

Постъпването на децата в детската градина става по желание и по избор на родителите или настойниците.

 

В детска градина „Здравец“  записването на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места.

Приемът на децата се организира от директора на детската градина и в съответствие с Наредба на общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ветово.

 

За приемане на дете в детската ясла родителите представят следните документи:

1. Писмена заявление до директора на детската градина.

2. Копие от акта за раждане на детето.

3. Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:

           Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

           Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии /шигели, салмонели, ешерихия коли/ и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.

           Изследване на кръв и урина,извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в ДГ.

∙ Медицинска бележка от личния лекар на детето за липса на контакт със заразно болен и опаразитеност, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската ясла, като за първи ден се счита деня след издаване на медицинската бележка.

           Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето,съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.

           Отрицателен резултат от васерман на един от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.

Ако родителите са в чужбина или детето е в приемно семейство и е невъзможна изследване на Васерман, разглеждайки всеки отделен случай, с разрешение от РЗИ, детето може да бъде прието.

.  Пълен имунизационен статус за възрастта по дати на проведените имунизации.

 

За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

1. Писмена заявление до директора на детската градина.

2. Копие от акта за раждане на детето.

3. Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:

           Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

           Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии /шигели, салмонели, ешерихия коли/ и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.

           Изследване на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.

∙ Медицинска бележка от личния лекар на детето за липса на контакт със заразно болен и опаразитеност, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина, като за първи ден се счита деня след издаване на медицинската бележка.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в ДГ, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в РБ – удостоверение, издадено от комисия, назначена от директора на РЗИ – Русе за наличие на временни или трайни противопоказания за имунизации.

В случаите, в които има проблем при доставката на ваксини и извънредни промени в Имунизационния календар, децата също се приемат в ДГ, без извършени имунизации, след получаване на указания от РЗИ.

Детското заведение следи за дадените указания за довършване на пълен имунизационен статус за възрастта=

4. Решение на РЕПЛР към РУО – Русе за насочване на дете със СОП за приобщаващо образование (ако има такова).

 

Информация за условията на работа, процедурата по приема и необходимите документи за постъпване на дете в детската градина, родителите получават от директора в определените приемни дни.

Информацията за приетите деца се оповестява публично чрез  информационните табла за родителите .

 

Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в деткото заведение. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с протокол от РИОКОЗ.

При постъпване на децата в детска градина „Здравец“:

1.         родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителите за специфични здравословни проблеми и особености на поведението и развитието на детето;

2.         родителят предоставя подробни и коректни данни за връзка при необходимост – адрес, личен телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето.

 

Процедурата по безпроблемна адаптация на новопостъпилите деца включва:

1.         предварителни посещения на детето с родителя с цел запознаване с детската градина, групата и условията на работа;

2.         предварителни консултативни срещи на родителите с учителите на детската група;

3.         първоначален престой на детето с родителя в детската занималня