ТАКСИ

Със свое решение №484/26.11.2021 година Общински съвет-Ветово измени действащата Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

 

Н А Р Е Д Б А № 8

 

Раздел III

Такси за детски ясли, детски градини

 

Чл. 44. Определя се дневен оклад за храна(храноден) в размер на 3,00 лева в детските заведения на територията на общината.

Чл. 45. (1) За ползване на детска ясла и детска градина родителите или настойниците дължат месечна такса, както следва:

1. За яслени групи в детски градини - месечна такса, която се образува от броя присъствени дни, умножени по определения в чл. 44 размер за храноден;

2. За детски градини:

2.1. за целодневни детски градини - месечна такса, която се образува от броя присъствени дни, умножени по определения в чл. 44  размер за храноден;

2.2. за полудневна организация на работа, в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден, преди обяд през учебната година, с право на закуска и обяд – 60% от таксата по т. 2.1.

(2) При отсъствие на децата, таксата не се заплаща за времето, през което ще отсъстват, при условие, че родителите или настойниците са уведомили ръководителя на детското заведение.

(3) Не се заплаща такса за:

1. деца с неизвестни родители;

2. деца-сираци;

3. деца на родители, загинали при производствени аварии и природни бедствия;

4. деца на родители, загинали в изпълнение на служебен дълг;

5. деца, чийто родител (родители), братя или сестри са с призната 71% и над 71% трайно намалена работоспособност; установени с Експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ издадено по реда на Наредбата за медицинската експертиза;

6. деца с увреждания, с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност, установени с Експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ издадено по реда на Наредбата за медицинската експертиза;

7. деца, отсъстващи повече от един месец по здравословни причини. Времето на отсъствие се удостоверява с епикриза, или болничен лист;

8. когато заведението не предоставя услугата поради ремонтни дейности или други обективни причини.

9. деца с постоянен адрес на територията на Община Ветово, на които поне единият от родителите или законният им представител е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ветово.

(4) Размерът на таксата се заплаща с 50% намаление за:

         1. деца с един родител (полусираци и деца на самотни майки с баща неизвестен);

         2. деца с двама родители, които са студенти в редовна форма на обучение;

3. деца, чийто родител (родители), братя или сестри са с призната 50% и над 50% трайно намалена работоспособност; установени с Експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ издадено по реда на Наредбата за медицинската експертиза;

(5) Когато две и повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения на общината, таксата по ал.1 за второ, трето и следващо дете се заплаща с 50% намаление.

(6) Когато обстоятелствата, водещи до право на ползване на облекчение или освобождаване от такси не са служебно известни, ползването на облекченията по ал. 3-5 става след подаване заявление до директора на съответното детско заведение с приложени всички документи, доказващи съответното обстоятелство /обстоятелства/.

(7) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, в който е настъпило обстоятелството, което е служебно известно или е прието заявлението, съответстващо на изискванията по ал. 6.

(8) За деца, настанени в приемни семейства, се отнасят всички условия по чл. 45.

(9) Требването на дете за съответния ден да става до 08:30 ч. на съответния ден, отразено в дневника на учителя/възпитателя.

(10) Ал. 3, т. 9 не се прилага при отсъствие на дете, което е било требвано за храна и при условие, че родителите предварително (най – късно до 08:30 часа на съответния работен ден) не са уведомили учителя на съответната група в детското заведение за това отсъствие. В този случай, поради требването на хранителни продукти за храната на детето, се заплаща такса в размер на хранодена на дете за всеки работен ден, в който детето е било требвано за храна, а не е посетило детското заведение без предварително уведомление на учителя на съответната група в детското заведени от родителите. Заплащането на таксата в този случай се извършва в срока по ал.11.

(11) Таксата се заплаща до 10-то число на следващия месец.